Cơ cấu tổ chức

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Ban thường vụ:
  1. Bà Hoàng Thái Lan: Chủ tịch.
  2. Ông Vũ Hoàng Anh: Phó chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra.
  3. Bà Hoàng Thị Thanh Hà: Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.
  4. Ông Đỗ Hà Nam: Phó Chủ Tịch.
  5. Ông Trần Văn Hưng: Ủy viên
 • Ban kiểm tra:
  1. Ông Vũ Hoàng Anh: Trưởng Ban.
  2. Ông Lê Minh Hải: Ủy viên.
  3. Bà Nguyễn Kim Ngọc: Ủy viên.
 • Các chi hội:
  1. Chi hội NCS - Chi hội Trưởng: ông Trang Phượng
  2. Chi hội Khóa 68 (và các năm trước) - Chi hội Trưởng: ông Vũ Hoàng Anh.
  3. Chi hội khóa 69 – Chi hội Trưởng:ông Nguyễn Linh Năng.
  4. Chi hội khóa 70 - Chi hội Trưởng: bà Trần Thị Thế Khoa .
  5. Chi hội khóa 71-73 - Chi hội Trưởng: bà Hoàng Thị Thanh Hà.
  6. Chi hội khóa 74 – 76 – Chi hội Trưởng: ông Lê Minh Hải.
  7. Chi hội khóa 77 – 79 – Chi hội Trưởng: bà Nguyễn Thị Hồng Hà.
  8. Chi hội khóa 80 – 83 – Chi hội Trưởng: bà Phạm Thanh Thủy
  9. Chi hội khóa 84-86 – Chi hội Trưởng: ông Đào Trọng Khoa.
  10. Chi hội khóa 87 (và các năm sau): Chi hội Trưởng: ông Trần Văn Hưng.
  11. Chi hội TTS – Chi hội Trưởng: ông Lưu Đức Thắng.
  12. Chi hội HTLĐ – Chi hội Trưởng: ông Mai Thanh Tâm